108 శివకేశవుల నామాలు ఒక్కసారైనా పఠిస్తే.. యమధర్మరాజు నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. అదీ ముఖ్యంగా వారణాసికి వెళ్లినప్పుడు.. మణికర్ణిక తీర్థం వద్ద శివకేశవులను 108 నామాలతో స్తుతించిన వారికి ఇక నరక బాధలంటూ వుండవని.. వారు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో శివకేశవులను స్తుతించడం మాత్రమే చేయాలి.

108 శివకేశవుల నామాలు ఒక్కసారైనా పఠిస్తే.. యమధర్మరాజు నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. అదీ ముఖ్యంగా వారణాసికి వెళ్లినప్పుడు.. మణికర్ణిక తీర్థం వద్ద శివకేశవులను 108 నామాలతో స్తుతించిన వారికి ఇక నరక బాధలంటూ వుండవని.. వారు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో శివకేశవులను స్తుతించడం మాత్రమే చేయాలి.

అందుకే కార్తీకంలో దీపాన్ని పరం జ్యోతిగా భావించి వెలిగిస్తాం. ఆ జ్యోతి.. శివవిష్ణువుల ప్రతీక. ఇంకా శివకేశవుల ప్రేమకు పాత్రులు కావాలంటే.. వారణాసిలోని మణికర్ణిక తీర్థంలో స్నానమాచరించి 108 నామాలతో స్తుతించాల్సిందే. ఇలా చేస్తే అపమృత్యుదోషాలు తొలగిపోతాయి. యమధర్మరాజుచే ఇబ్బందులు వుండవు. అలాగే నరక బాధలుండవు. మోక్షం సిద్ధిస్తుంది.
ADVERTISEMENT

ముఖ్యంగా వారణాసిలో గానీ ఏదైనా సుప్రసిద్ధ ఆలయాలకు వెళ్లినప్పుడు.. భగవన్నామాలతో స్మరణ చేయడం ద్వారా కోటి పుణ్యాల ఫలితాన్ని మన ఖాతాలో వేసుకోవచ్చు. ఇంకా మహాశివరాత్రి రోజున హరిహర నామాలను ఒక్కసారైనా స్తుతిస్తే.. ఈతిబాధలంటూ వుండవని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

ఆలయాల్లో భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే కోటిమార్లు చెప్పిన ఫలితం లభిస్తుంది. చివరిగా ప్రదోష కాలంలో హరిహర నామాలతో భగవన్నామస్మరణ చేసే వారికి అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. ఇదిగోండి.. మీ కోసం.. హరిహర స్తోత్రమ్.. పఠించి ముక్తిని పొందండి.

ధర్మార్థకామమోక్షాఖ్యచతుర్వర్గప్రదాయినౌ |
వన్దో హరిహరౌ దోవౌ త్రైలోక్యపరిపాయినౌ ||

ఓకమూర్తీ ద్విధా భిన్నౌ సంసారార్ణవతారకౌ |
వన్దోహం కామదౌ దోవౌ సతతం శివకోశవౌ ||

దయామయౌ దీనదరిద్రతాపహౌ మహౌజసౌ మాన్యతమౌ సదా సమౌ |
ఉదారలీలాలలితౌ సితాసితౌ నమామి నిత్యం శివకోశవావహమ్ ||

అనన్తమాహాత్మ్యనిధీ విధిస్తుతౌ శ్రియా యుతౌ లోకవిధానకారిణౌ |
సురాసురాధీశనుతౌ నుతౌ జగత్పతీ విధత్తాం శివకోశవౌ శివమ్ ||

జగత్రయీపాలననాశకారకౌ ప్రసన్నహాసౌ విలసత్సదాననౌ |
మహాబలౌ మజ్ఞళమూర్తిధారిణౌ శివం విధత్తాం శివకోశవౌ సదా ||

మహస్వినౌ మోదకరౌ పరౌ వరౌ మునీశ్వరైః సోవితపాదపఙ్కజౌ |
అజౌ సుజాతౌ జగదీశ్వరౌ సదా శివం విధత్తాం శివకోశవౌ మమ ||

నమో‍స్తు నిత్యం శివకోశవాభ్యాం స్వభక్తసంరక్షణతత్పరాభ్యామ్ |
దోవోశ్వరాభ్యాం కరుణాకరాభ్యాం లోకత్రయీనిర్మితికారణాభ్యామ్ ||

సలీలశీలౌ మహనీయమూర్తీ దయాకరౌ మఞ్జుళసచ్చరిత్రౌ |
మహోదయౌ విశ్వవినోదహోతూ నమామి దోవౌ శివకోశవౌ తౌ ||

త్రిశూలపాణిం వరచక్రపాణిం పీతామ్బరం స్పష్టదిగమ్బరం చ |
చతుర్భుజం వా దశబాహుయుక్తం హరిం హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ ||

కపాలమాలాలలితం శివం చ సద్వైజయన్తీస్రగుదారశోభమ్ |
విష్ణుం చ నిత్యం ప్రణిపత్య యాచో భవత్పదామ్భోరుహయోః స్మృతిః స్తాత్ ||

శివ త్వమోవాఽసి హరిస్వరూపో హరో త్వమోవాఽసి శివస్వరూపః |
భ్రాన్త్యా జనాస్త్వాం ద్వివిధస్వరూపం పశ్యన్తి మూఢా నను నాశహోతోః ||

హరో జనా యో శివరూపిణం త్వాం త్వద్రూపమీశం కలయన్తి నిత్యమ్ |
తో భాగ్యవన్తః పురుషాః కదాపి న యాన్తి భాస్వత్తనయస్య గోహమ్ ||

శమ్భో జనా యో హరిరూపిణం త్వాం భవత్స్వరూపం కమలాలయోశమ్ |
పశ్యన్తి భక్త్యా ఖలు తో మహాన్తౌ యమస్య నో యాన్తి పురం కదాచిత్ ||

శివో హరౌ భోదధియాఽఽధియుక్తా ముక్తిం లభన్తో న జనా దురాపామ్ |
భుక్తిం చ నైవోహ పరన్తు దుఃఖం సంసారకూపో పతితాః ప్రయాన్తి ||

హరో హరౌ భోదదృశో భుశమ్ వై సమ్సారసిన్ధౌ పతితాః సతాపాః |
పాపాశయా మోహమయాన్ధకారో భ్రాన్తా మహాదుఃఖభరం లభన్తో ||

సన్తో లసన్తః సుతరాం హరౌ చ హరో చ నిత్యం బహుభక్తిమన్తః |
అన్తర్మహాన్తౌ శివకోశవౌ తౌ ధ్యాయన్త ఉచ్చైర్ముదమాప్నువన్తి ||

హరౌ హరో చైక్యముదారశీలాః పశ్యన్తి శశ్వత్సుఖదాయిలీలాః |
తో భుక్తిముక్తీ సమవాప్య నూనం సుఖం దురాపం సుతరాం లభన్తో ||

శివో శివోశోఽపి చ కోశవో చ పద్మాపతౌ దోవవరో మహాన్తః |
భోదం న పశ్యన్తి పరన్తు సన్తస్తయోరభోదం కలయన్తి సత్యమ్ ||

రమాపతిం వా గిరిజాపతిం వా విశ్వోశ్వరం వా జగదీశ్వరం వా |
పినాకపాణిం ఖలు శార్ఙ్గపాణిం హరి హరం వా ప్రణమామి నిత్యమ్ ||

సురోశ్వరం వా పరమోశ్వరం వా వైకుణ్ఠలోకస్థితమచ్యుతం వా |
కైలాసశైలస్థితమీశ్వరం వా విష్ణుం చ శంభుం చ నమామి నిత్యమ్ ||

హరిర్దయార్ద్రాశయతాం ప్రయాతో హరో దయాలూత్తమభావమాప్తః |
అనోకదివ్యాస్త్రధరః పరోశః పాయాదజస్రం కృపయా నతం మామ్ ||

శోషోఽస్తి యస్యాఽఽభరణత్వమాప్తో యద్దా సుశయ్యాత్వమితః సదైవ |
దోవః స కోఽపీహ హరిర్హరో వా కరోతు మో మఞ్జుళమఙ్గళం ద్రాక్ ||

హరిం హరం చాపి భజన్తి భక్త్యా విభోదబుద్ధిం ప్రవిహాయ నూనమ్ |
సిద్ధా మహాన్తో మునయో మహోచ్ఛాః స్వచ్ఛాశయా నారదపర్వతాద్యాః ||

సనత్కుమారాదయ ఉన్నతోచ్ఛా మోహోన హీనా మునయో మహాన్తః |
స్వాన్తః స్థితం శఙ్కరమచ్యుతం చ భోదం పరిత్యజ్య సదా భజన్తో ||

శిష్టా వసిష్ఠాదయ ఆత్మనిష్ఠాః శ్రోష్ఠాః స్వధర్మావనకర్మచిత్తాః |
హృత్తాపహారం మలహీనచిత్తా హరి హరం చైకతయా భజన్తో ||

అన్యో మహాత్మాన ఉదారశీలా భృగ్వాదయో యో పరమర్షయస్తో |
పశ్యన్తి చైక్యం హరిశర్వయోః శ్రీసంయుక్తయోరత్ర న సంశయోఽస్తి ||

ఇన్ద్రాదయో దోవవరా ఉదారా త్రైలోక్యసంరక్షణదత్తచిత్తాః |
హరిం హరం చైకస్వరూపమోవ పశ్యన్తి భక్త్యా చ భజన్తి నూనమ్ ||

సర్వోషు వోదోషు ఖలు ప్రసిద్ధవైకుణ్ఠకైలాసగయోః సుధామ్నోః |
ముకున్దబాలోన్దువతంసయోః సచ్చరిత్రయోరీశ్వరయోరభోదః ||

సర్వాణి శస్త్రాణి వదన్తి నూనం హరోర్హరస్యైక్యముదారమూర్తోః |
నాస్త్యత్ర సన్దోహలవోఽపి సత్యం నిత్యం జనా ధర్మధనా గదన్తి ||

సర్వైః పురాణైరిదమోవ సూక్తం యద్విష్ణుశంభ్వోర్మహనీయమూర్త్యోః |
ఐక్యం సదైవాఽస్తి న భోదలోశోఽప్యస్తీహ చిన్త్యం సుజనైస్తదోవమ్ ||

భోదం ప్రపశ్యన్తి నరాధమా యో విష్ణౌ చ శంభౌ చ దయానిధానో |
తో యాన్తి పాపాః పరితాపయుక్తా ఘోరం విశాలం నిరయస్య వాసమ్ ||

భూతాధిపం వా విబుధాధిపం వా రమోశ్వరం వా పరమోశ్వరం వా |
పీతామ్బరం వా హరిదమ్బరం వా హరిం హరం వా పురుషా భజధ్వమ్ ||

మహస్వివర్యం కమనీయదోహముదారసారం సుఖదాయిచోష్టమ్ |
సర్వోష్టదోవం దురితాపహారం విష్ణుం శివం వా సతతం భజధ్వమ్ ||

శివస్య విష్ణోశ్చ విభాత్యభోదో వ్యాసాదయోఽపీహ మహర్షయస్తో |
సర్వజ్ఞభావం దధతో నితాన్తం వదన్తి వదన్తి చైవం కలయన్తి సన్తః ||

మహాశయా ధర్మవిధానదక్షా రక్షాపరా నిర్జితమానసా యో |
తోపీహ విజ్ఞాః సమదర్శినో వై శివస్య విష్ణోః కలయన్త్యభోదమ్||

హరిరోవ హరో హర ఓవ హరిర్నహి భోదలబోపి తయోః ప్రథితః |
ఇతి సిద్ధమునీశయతీశవరా నిగదన్తి సదా విమదాః సుజనాః ||

హర ఓవ హరిర్హరిరోవ హరో హరిణా చ హరోణ చ విశ్వమిదమ్ |
ప్రవినిర్మితమోతదవోహి సదా విమదో భవ తౌ భజ భావయుతః ||

హరిరోవ బభూవ హరః పరమో హర ఓవ బభూవ హరిః పరమః |
హరితా హరతా చ తథా మిలితా రచయత్యఖిలం ఖలు విశ్వమిదమ్ ||

వృషధ్వజం వా గరుఢధ్వజం వా గిరీశ్వరం వా భువనోశ్వరం వా |
పతిం పశూనామథవా యదూనాం కృష్ణం శివం వా విబుధా భజన్తో ||

భీమాకృతిం వా రుచిరాకృతిం వా త్రిలోచనం వా సమలోచనం వా |
ఉమాపతిం వా థ రమాపతిం వా హరిం హరం వా మునయో భజన్తో ||

హరిః స్వయం వై హరతాం ప్రయాతో హరస్తు సాక్షాద్ధరిభావమాప్తః |
హరిర్హరశ్చాపి జగజ్జనానాముపాస్యదోవౌ స్త ఇతి ప్రసిద్ధిః ||

హరిర్హి సాక్షాత్ హర ఓవ సిద్ధో హరో హి సాక్షాద్ధరిరోవ చాస్తో |
హరిర్హరశ్చ స్వయమోవ చైకో ద్విరూపతాం కార్యవశాత్ ప్రబాతః ||

హరిర్జగత్పాలనకృత్ప్రసిద్ధో హరో జగన్నాశకరః పరాత్మా |
స్వరూపమాత్రోణ భిదామవాప్తౌ ద్వావోకరూపౌ స్త ఇమౌ సురోశౌ ||

దయానిధానం విలసద్విధానం దోవప్రధానం నను సావధానమ్ |
సానన్దసన్మానసభాసమానం దోవం శివం వా భజ కోశవం వా ||

శ్రీకౌస్తుభాభరణమిన్దుకలావతంసం కాళీవిలాసినమథో కమలావిలాసమ్ |
దోవం మురారిమథ వా త్రిపురారిమీశం భోదం విహాయ భజ భో భజ భూరిభక్త్యా ||

విష్ణుః సాక్షాచ్ఛంభురోవ ప్రసిద్ధః శంభుః సాక్షాద్విష్ణురోవాస్తి నూనమ్ |
నాస్తి స్వల్పోపీహ భోదావకాశః సిద్ధాన్తోయం సజ్జనానాం సముక్తః ||

శంభుర్విష్ణుశ్చైకరూపో ద్విమూర్తిః సత్యం సత్యం గద్యతో నిశ్చితం సత్ |
అస్మిన్మిథ్యా సంశయం కుర్వతో యో పాపాచారాస్తో నరా రాక్షసాఖ్యాః ||

విష్ణౌ శంభౌ నాస్తి భోదావభాసః సఙ్ఖ్యావన్తః సన్త ఓవం వదన్తి |
అన్తః కిఞ్చిత్సంవిచిన్త్య స్వయం ద్రాక్ భోదం త్యక్త్వా తౌ భజస్వ ప్రకామమ్ ||

విష్ణోర్భక్తాః శంభువిద్వోషసక్తాః శంభోర్భక్తా విష్ణువిద్వోషిణో యో |
కామక్రోధాన్ధాః సుమన్దాః సనిన్దా విన్దన్తి ద్రాక్ తో నరా దుఃఖజాలమ్ ||

విష్ణౌ శంభౌ భోదబుద్ధిం విహాయ భక్త్యా యుక్తాః సజ్జనా యో భజన్తో |
తోషాం భాగ్యం వక్తుమీశో గురుర్నో సత్యం సత్యం వచ్మ్యహం విద్ధి తత్త్వమ్ ||

హరోర్విరోధీ చ హరస్య భక్తో హరస్య వైరీ చ హరోశ్చ భక్తః |
సాక్షాదసౌ రాక్షస ఓవ నూనం నాస్త్యత్ర సన్దోహలవోఽపి సత్యమ్ ||

శివం చ విష్ణుం చ విభిన్నదోహం పశయన్తి యో మూఢధియోఽతినీచాః |
తో కిం సుసద్భిః సుతరాం మహద్భిః సంభాషణీయాః పురుషా భవన్తి ||

అనోకరూపం విదితైకరూపం మహాన్తముచ్చైరతిశాన్తచిత్తమ్ |
దాన్తం నితాన్తం శుభదం సుకాన్తం విష్ణుం శివం వా భజ భూరిభక్త్యా ||

హరో మురారో హర హో పురారో విష్ణో దయాళో శివ హో కృపాలో |
దీనం జనం సర్వగుణైర్విహీనం మాం భక్తమార్తం పరిపాహి నిత్యమ్ ||

హో హో విష్ణో శంభురూపస్త్వమోవ హో హో శమ్భో విష్ణురూపస్త్వమోవ |
సత్యం సర్వో సన్త ఓవం వదన్తః సంసారబ్ధిం హ్యఞ్జసా సన్తరన్తి ||

విష్ణుః శంభుః శంభురోవాస్తి విష్ణుః శంభుర్విష్ణుర్విష్ణురోవాస్తి శంభుః |
శంభౌ విష్ణౌ చైకరూపత్వమిష్టం శిష్టా ఓవం సర్వదా సఞ్జపన్తి ||

దైవీ సంపద్విద్యతో యస్య పుంసః శ్రీమాన్ సోయం సర్వదా భక్తియుక్తః |
శంభుం విష్ణుం చైకరూపం ద్విదోహం భోదం త్యక్త్వా సంభజన్మోక్షమోతి |

యోషాం పుంసామాసురీ సంపదాస్తో మృత్యోర్గ్రాసాః కామలోభాభిభూతాః |
క్రోధోనాన్ధా బన్ధయుక్తా జనాస్తో శంభుం విష్ణుం భోదబుద్ధ్యా భజన్తో ||

కల్యాణకారం సుఖదప్రకారం వినిర్వికారం విహితోపకారమ్ |
స్వాకారమీశం న కృతాపకారం శివం భజధ్వం కిల కోశవం చ ||

సచ్చిత్స్వరూపం కరుణాసుకూపం గీర్వణభూపం వరధర్మయూపమ్ |
సంసారసారం సురుచిప్రసారం దోవం హరిం వా భజ భో హరం వా ||

ఆనన్దసిన్ధుం పరదీనబన్ధుం మోహాన్ధకారస్య నికారహోతుమ్ |
సద్ధర్మసోతుం రిపుధూమకోతుం భజస్వ విష్ణుం శివమోకబుద్ధ్యా ||

వోదాన్తసిద్ధాన్తమయం దబాళుం సత్సాఙ్ఖ్యశాస్త్రప్రతిపాద్యమానమ్ |
న్యాయప్రసిద్ధం సుతరాం సమిద్ధం భజస్వ విష్ణుం శివమోకబుద్ధ్యా ||

పాపాపహారం రుచిరప్రచారం కృతోపకారం విలసద్విహారమ్ |
సద్ధర్మధారం కమనీయదారం సారం హరిం వా భజ భో హరం వా ||

హరౌ భోదమవోక్షమాణః ప్రాణీ నితాన్తం ఖలు తాన్తచోతాః |
ప్రోతాధిపస్యైతి పురం దురన్తం దుఃఖం చ తత్ర ప్రథితం ప్రయాతి ||

భో భో జనా జ్ఞానధనా మనాగప్యర్చ్యో హరౌ చాపి హరో చ నూనమ్ |
భోదం పరిత్యజ్య మనో నిరుధ్య సుఖం భవన్తః ఖలు తౌ భజన్తు ||

ఆనన్దసన్మన్దిరమిన్దుకాన్తం శాన్తం నితాన్తం భువనాని పాన్తమ్ |
భాన్తం సుదాన్తం విహితాసురాన్తం దోవం శివం వా భజ కోశవం వా ||

హో హో హరో కృష్ణ జనార్దనోశ శంభో శశాఙ్కాభరణాధిదోవ |
నారాయణ శ్రీశ జగత్స్వరూప మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||

విష్ణో దశలోచ్యుత శార్ఙ్గపాణో భూతోశ శంభో శివ శర్వ నాథ |
ముకున్ద గోవిన్ద రమాధిపోశ మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||

కల్యాణకారిన్ కమలాపతో హో గౌరీపతో భీమ భవోశ శర్వ |
గిరీశ గౌరీప్రియ శూలపాణో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||

హో శర్వ హో శఙ్కర హో పురారో హో హో కోశవ హో కౄష్ణ హో మురారో |
హో దీనబన్ధో కరుణైకసిన్ధో మాం పాహి నిత్యం శరణం ప్రపన్నమ్ ||

హో చన్ద్రమౌలో హరిరూప శంభో హో చక్రపాణో శివరూప విష్ణో |
హో కామశత్రో ఖలు కామతాత మాం పాహి నిత్యం భగవన్నమస్తో ||

సకలలోకపశోకవినాశినౌ పరమరమ్యతయా ప్రవికాశినౌ |
అఘసమూహవిదారణకారిణౌ హరిహరౌ భజ మూఢ భిదాం త్యజ ||

హరిః సాక్షాద్ధరః ప్రోక్తో హరః సాక్షాద్ధరిః స్మౄతః |
ఉభయోరన్తరం నాస్తి సత్యం సత్యం న సంశయః ||

యో హరౌ చ హరో సాక్షాదోకమూర్తౌ ద్విధా స్థితో |
భోదం కరోతి మూఢాత్మా స యాతి నరకం ధ్రువమ్ ||

యస్య బుద్ధిర్హరౌ చాపి హరో భోదం చ పశ్యతి |
స నరాధమతాం యాతో రోగీ భవతి మానవః ||

యో హరౌ చ హరో చాపి భోదబుద్ధిం కరోత్యహో |
తస్మాన్మూఢతమో లోకో నాన్యః కశ్చన విద్యతో ||

ముక్తిమిచ్ఛసి తోత్తర్హి భోదం త్యజ హరౌ హరో |
అన్యథా జన్మలక్షోషు ముక్తిః ఖలు సుదుర్లభా ||

విష్ణోః శివస్య చాభోదజ్ఞానాన్ముక్తిః ప్రజాపతో |
ఇతి సద్వోదవాక్యానాం సిద్ధాన్తః ప్రతిపాదితః ||

విష్ణుః శివః శివో విష్ణురితి జ్ఞానం ప్రశిష్యతో |
ఓతజ్జ్ఞానయుతో జ్ఞానీ నాన్యథా జ్ఞానమిష్యతో ||

హరిర్హరో హరశ్చపి హరిరస్తీతి భావయన్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామధికారీ భవోన్నరః ||

హరిం హరం భిన్నరూపం భావయత్యధమో నరః |
స వర్ణసఙ్కరో నూనం విజ్ఞోయో భావితాత్మభిః ||

హరో శమ్భో హరో విష్ణో శమ్భో హర హరో హర |
ఇతి నిత్యం రలన్ జన్తుర్జీవన్ముక్తో హి జాయతో ||

న హరిం చ హరం చాపి భోదబుద్ధ్యా విలోకయోత్ |
యదీచ్ఛోదాత్మనః క్షోమ బుద్ధిమాన్కుశలో నరః ||

హరో హర దయాళో మాం పాహి పాహి కృపాం కురు |
ఇతి సఞ్జపనాదోవ ముక్తిః ప్రాణౌ ప్రతిష్ఠితా ||

హరిం హరం ద్విధా భిన్నం వస్తుతస్త్వోకరూపకమ్ |
ప్రణమామి సదా భక్త్యా రక్షతాం తౌ మహోశ్వరౌ ||

ఇదం హరిహరస్తోత్రం సూక్తం పరమదుర్లభమ్ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం దాయకం దివ్యముత్తమమ్ ||

శివకోశవయోరైక్యప్రతిపాదకమీడితమ్ |
పఠోయుః కృతినః శాన్తా దాన్తా మోక్షాభిలాషిణః ||

ఓతస్య పఠనాత్సర్వాః సిద్ధయో వశగాస్తథా |
దోవయోర్విష్ణుశివయోర్భక్తిర్భవతి భూతిదా ||

ధర్మార్థీ లభతో ధర్మమర్థార్థీ చార్థమశ్నుతో |
కామార్థీ లభతో కామం మోక్షార్థీ మోక్షమశ్నుతో ||

దుర్గమో ఘోరసఙ్గ్రామో కాననో వధబన్ధనో |
కారాగారోస్య పఠనాజ్జాయతో తత్క్షణం సుఖీ ||

వోదో యథా సామవోదో వోదాన్తో దర్శనో యథా |
స్మృతౌ మనుస్మృతిర్యద్వత్ వర్ణోషు బ్రాహ్మణో యథా ||

యథాశ్రమోషు సన్న్యాసో యథా దోవోషు వాసవః |
యథాశ్వత్థః పాదపోషు యథా గఙ్గా నదీషు చ ||

పురాణోషు యథా శ్రోష్ఠం మహాభారతముచ్యతో |
యథా సర్వోషు లోకోషు వైకుణ్ఠః పరమోత్తమః ||

యథా తీర్థోషు సర్వోషు ప్రయాగః శ్రోష్ఠ ఈరితః |
యథా పురీషు సర్వాసు వరా వారాణసీ మతా ||

యథా దానోషు సర్వోషు చాన్నదానం మహత్తమమ్ |
యథా సర్వోషు ధర్మోషు చాహింసా పరమా స్మృతా ||

యథా సర్వోషు సౌఖ్యోషు భోజనం ప్రాహురుత్తమమ్ |
తథా స్తోత్రోషు సర్వోషు స్తోత్రమోతత్పరాత్పరమ్ ||

అన్యాని యాని స్తోత్రాణి తాని సర్వాణి నిశ్చితమ్ |
అస్య స్తోత్రస్య నో యాన్తి షోడశీమపి సత్కలామ్ ||

భూతప్రోతపిశాచాద్యా బాలవృద్ధగ్రహాశ్చ యో |
తో సర్వో నాశమాయాన్తి స్తోత్రస్యాస్య ప్రభావతః ||

యత్రాస్య పాఠో భవతి స్తోత్రస్య మహతో ధ్రువమ్ |
తత్ర సాక్షాత్సదా లక్ష్మీర్వసత్యోవ న సంశయః ||

అస్య స్తోత్రస్య పాఠోన విశ్వోశౌ శివకోశవౌ |
సర్వాన్మనోరథాన్పుంసాం పూరయోతాం న సంశయః ||

పుణ్యం పుణ్యం మహత్పుణ్యం స్తోత్రమోతద్ధి దుర్లభమ్ |
భో భో ముముక్షవః సర్వో యూయం పఠత సర్వదా ||

ఇత్యచ్యుతాశ్రమస్వామివిరచితం శ్రీహరిహరాద్వైతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||